Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Türkmenistanda geçirilýän ynsanperwer ugurly, şol sanda medeniýet we syýahatçylyk ugry boýunça guralýan iri forumlara halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, tejribe alyşmak, ýurdumyzyň gazananlaryny giňden ýaýmak üçin esasy gurallar hökmünde garalýar. Şu ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli bu iş aýratyn ähmiýete eýe boldy.
Beýik Ýüpek ýoly dünýä taryhynyň hadysasy hökmünde ilkibaşdan jebisleşdiriji başlangyjy özünde jemläp, halklaryň işewür we döredijilik gatnaşyklaryna, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edipdir. Ýurdumyzda, şeýle hem onuň çäklerinden alyslarda 2018-nji ýylda geçirilen maslahatlar, sergiler, seminarlar, festiwallar milli taryhy-medeni mirasymyzy düýpli öwrenmäge hem-de türkmen döwletiniň häzirki gazananlaryny dünýä ýaýmaga gönükdirilendir. Şolar türkmen halkynyň taryhy ýoluna baha bermäge, dünýäniň medeni ösüşine goşan uly goşandyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.
Şunuň bilen baglylykda, fewral aýynyň birinji ongünlüginde Pekinde ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti hem-de “Şuangsýun” we “Beýçen” kompaniýalary bilen bilelikde guralan syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahatyny görkezmek bolar. Duşuşyk döwlet düzümleriniň wekillerini, işewürleri, syýahatçylyk ulgamynda ýöriteleşen bazary öwrenijileri, bilermenleri, Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady. Türkmen wekiliýetiniň düzümine esasy syýahatçylyk kärhanalarynyň, myhmanhanalar hojalyk edarasynyň ýolbaşçylary girdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany ýakyn we orta möhletli geljekde durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek bilen, innowasion ulgamy aýratyn belledi. Bu ulgam ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň ösüşine kuwwatly itergi bermelidir. Ilkinji nobatda, ylym we bilim, şeýle hem diňe bir tehnologiýalary çekmek babatda däl, eýsem, milli ylym-bilim ulgamynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda halkara gatnaşyklar innowasiýalaryň çeşmesi bolup durýar.
Bu ugurlar Türkmenistanda akademiki düzümleriň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän dürli forumlaryň ähmiýetini has-da artdyrdy. Ýeri gelende aýtsak, bu forumlaryň mowzugy yzygiderli giňelýär, oňa senagat kärhanalarynyň, durmuş ulgamy edaralarynyň, şol sanda saglygy goraýyş, ekologiýa, sport we beýleki guramalaryň hojalyk işiniň barha täze meseleleri goşulýar. Milli Liderimiziň tutuş syýasaty ykdysady we durmuş meseleleriniň özara baglanyşygy hem-de bitewüligi esasynda guralýar. Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň durmuşynyň ähli taraplarynyň tejribesinde öňdebaryjy dünýä tejribesini düýpli öwrenmäge hem-de özleşdirmäge çagyrýar.
Ýurdumyzyň hem-de türkmen ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ösüşiniň toplumlaýyn maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin zerur şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylym jemgyýetçiliginiň, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak ulgamynyň, ýaş hünärmenleriň öňünde goýýan wajyp wezipesidir.

23.12.2018. Şäherlerde we obalarda toplumlaýyn düzümi düýpli döwrebaplaşdyrmak, halkyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Türkmenistanda yzygiderli amala aşyrylýan hem-de ata Watanymyzyň ähli sebitlerini, gurşap alan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň esasy maksady bolup durýar.
Milli Liderimiz möhüm gurluşyk taslamalarynyň başyny başlamak bilen, şolary işläp taýýarlamagyň hem-de durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlaryny yzygiderli gözegçilikde saklap, öňde goýlan wezipeleri çözmäge, şol sanda bezeg we ekologiýa ugurlary, desgalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, zerur bolan ýaşaýyş-durmuş, inženerçilik-tehniki hem-de ulag-aragatnaşyk düzümini döretmäge täzeçil, oýlanyşykly çemeleşmegiň ähmiýetini belleýär.
Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň uly mümkinçiliklerini nazara almak bilen, pudaklaýyn forumlar ýurdumyzyň we daşary ýurtly hünärmenleriň arasynda özara tejribe alyşmak hem-de gatnaşyklary ýola goýmak üçin uly orna eýedir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji dekabrda geçiren wideoşekilli iş maslahatynda ýurdumyzda guralýan halkara sergileriniň ähmiýetini belledi. Şolar beýleki ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam edýär. Şeýle görnüşdäki hyzmatdaşlygy ýokary derejede ösdürmegi dowam etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

21.12.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany ýakyn we orta möhletli geljekde durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek bilen, innowasion ulgamy aýratyn belledi. Bu ulgam ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň ösüşine kuwwatly itergi bermelidir. Ilkinji nobatda, ylym we bilim, şeýle hem diňe bir tehnologiýalary çekmek babatda däl, eýsem, milli ylym-bilim ulgamynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda halkara gatnaşyklar innowasiýalaryň çeşmesi bolup durýar.
Bu ugurlar Türkmenistanda akademiki düzümleriň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän dürli forumlaryň ähmiýetini has-da artdyrdy. Ýeri gelende aýtsak, bu forumlaryň mowzugy yzygiderli giňelýär, oňa senagat kärhanalarynyň, durmuş ulgamy edaralarynyň, şol sanda saglygy goraýyş, ekologiýa, sport we beýleki guramalaryň hojalyk işiniň barha täze meseleleri goşulýar. Milli Liderimiziň tutuş syýasaty ykdysady we durmuş meseleleriniň özara baglanyşygy hem-de bitewüligi esasynda guralýar. Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň durmuşynyň ähli taraplarynyň tejribesinde öňdebaryjy dünýä tejribesini düýpli öwrenmäge hem-de özleşdirmäge çagyrýar.
Ýurdumyzyň hem-de türkmen ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ösüşiniň toplumlaýyn maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin zerur şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylym jemgyýetçiliginiň, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak ulgamynyň, ýaş hünärmenleriň öňünde goýýan wajyp wezipesidir.

20.12.2018. Dünýäniň esasy kompaniýalarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzda geçirilýän giň möçberli pudaklaýyn hem-de köpugurly ykdysady forumlar netijeli işewür gatnaşyklaryň aýdyň we mazmuny boýunça baý görnüşleriniň birine öwrüldi. Şolar ysnyşykly işewür gatnaşyklary ýola goýmaga, dürli ugurlar boýunça halkara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň täze ýollaryny gözlemäge gönükdirilendir.
Şu mesele boýunça 2018-nji ýylyň synynda döwlet Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanan ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň sergisini aýratyn bellemek bolar.
Her ýyl guralýan gözden geçirilişiň çäklerinde ägirt uly özgertmeler ýoly bilen ösüşe tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek maksadynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan giň möçberli işleriň üstünligi görkezildi. Sergide hödürlenen gymmatlyklar ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde deňsiz-taýsyz gazananlaryny aýdyňlyk bilen görkezdi. Munuň özi halkymyzyň häzirki bagtyýar durmuşynyň esasy bolup durýar. Şu maksada ýetmek üçin ähli pudaklarda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar astynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!