26-njy noýabrda paýtagtymyzyň “Mizan” täjirçilik merkezinde işewürler maslahaty — Türkmenistanda Germaniýanyň ykdysadyýetiniň güni geçirildi. Aşgabatda 5-nji gezek geçirilýän çäräni ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy hem-de Germaniýanyň ykdysadyýetiniň Merkezi Aziýadaky wekilhanasy guraldy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» elektron gazeti habar berýär. Bu barada «Туркменистан: золотой век» elektron gazeti habar berýär.
Duşuşyga iki döwletiň ministrlikleriniň, pudak hem-de bank edaralarynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, iri nemes kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşdylar.

25-nji noýabrda Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde “Matrade” Sergiler we maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň we Malaýziýanyň döwlet we işewürlik toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürler maslahaty geçirildi. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty gazeti habar berýär.
Mälim bolşy ýaly, Malaýziýa biziň ýurdumyzyň Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen barha ösýän özara bähbitli hyzmatdaşlygy nukdaý nazaryndan Türkmenistanyň möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Aşgabada resmi sapar bilen gelen Malaýziýanyň Premýer-ministri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razakyň arasynda geçirilen gepleşikler ikitaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berdi.

17-nji noýabrda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2015” atly 20-nji halkara maslahat we sergi dabaraly ýagdaýda açyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça wekilçilikli forumy Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berýär.
Şu sergi we maslahat öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagyny höweslendirmäge hem-de milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz ulgamynyň innowasion ösüş ugruna toplumlaýyn çemeleşilmegini üpjün etmäge ýardam etmelidir. Bu foruma dünýäniň 40-a golaý ýurdundan – Russiýadan, Hytaýdan, ABŞ-dan, Ýaponiýadan, Koreýa Respublikasyndan, Ýewropa Bileleşigi ýurtlaryndan, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlardan we beýleki döwletlerden iri kompaniýalaryň 160-dan gowragynyň wekilleri gatnaşdylar.

Rumyniýanyň paýtagty Buharestde Rumyniýanyň ykdysadyýet, kiçi we orta telekeçilik, syýahatçylyk ministrliginiň we Rumyniýanyň söwda-senagat edarasynyň türkmenistanly kärdeşleri bilen bilelikde guralan Türkmenistanyň ykdysadyýet günleri üstünlikli tamamlandy. Bu barada “Turkmenistan.ru” saýtynda habar berildi.
Rumyniýanyň ykdysadyýet, kiçi we orta telekeçilik, syýahatçylyk ministrliginiň döwlet sekretary Florin Wodisa bu çäräniň açylyş dabarasynda söz sözläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny belläp geçdi.

12-nji noýabrda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi hem-de ylmy maslahat açyldy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» elektron gazeti habar berýär.
Däp bolşy ýaly, okuw ýylynyň gyzgalaňly döwründe guralýan halkara sergi Türkmenistanyň bir bitewi dünýä bilim giňişligine girmegine, ýurdumyzyň daşary ýurt bilim we sport edaralary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge, dünýäde sagdyn durmuş ýörelgesini hem-de hünär ussatlygyny ýaýmaga, ýurdumyzda we daşary döwletlerde okatmagyň ugurlarynyň hem-de görnüşleriniň köpdürlüligi hakynda ýaşlary habarly etmäge ýardam edýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!