Howa maglumatynyň hünärmenleriniň berýän habaryna görä, günüň dowamynda Aşgabadyň asmany bulutlara örtüler. Gar ýagmagy giç agşama çenli dowam eder. Ýurduň beýleki sebitlerinde hem maýyl günleriň ornuna gyşyň sowugy geldi. Gyşyň şu gününde gar tozgalary baradaky gyzykly maglumatlary size hödürleýäris.
***
Ýyldyz görnüşli çylşyrymly gar tozgalary saýgaryp bolýan geometrik gurluşy bilen tapawutlanýar. Şeýle gurluşlaryň nusgalary, fizik Jon Nelsonyň pikirine görä, älem-jahanda synlanýan atomlardan hem köpdür.
***
Iň iri gar tozgasy 1887-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Fort-Keoda (Montana, ABŞ) hasaba alyndy. Onuň diametri 15 dýuýma deňdir.
***
Adaty gar tozgasynyň agramy takmynan milligramdyr (seýrek ýagdaýda 2-3 milligram bolmagy mümkin). Ýöne kadadan çykmalar hem bolýar. 1944-nji ýylyň 30-njy aprelinde Moskwada iň iri gar tozgalary hasaba alyndy. Eliňe alanyňda, ol tutuş aýaňy doldurýardy we düýeguşuň ýeleklerini ýatladýardy.
***
Gar tozgasy 95% howadan ybaratdyr. Munuň özi pes dykyzlygy alamatlandyryp, onuň ýere haýal gaçmagyny şertlendirýär (sagatda 0,9 km).

26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde bellenilen Seýed Mohammad Ahmadini kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Türkmen-eýran gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalaryň barşynda hormatly Prezidentimiz we myhman häzirki döwürde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Köpugurly esasda, aýratyn-da, halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda bolsa BMG-niň we onuň düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berildi.

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, şeýle hem goranmak ministri gatnaşdy. Maslahatda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şol sanda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi, paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Maslahatyň dowamynda welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleri hasabat bilen çykyş edip, öňlerinde goýlan wezipeleri çözmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berdiler.
Göni aragatnaşyk arkaly geçirilýän wideoşekilli iş maslahatynda ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew çykyş etdi. Ol özüniň ýolbaşçylyk edýän ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

EKSPO-nyň baýdagyny suw astynda görkezdiler
Side şäherinde gurlan Türkiýedäki ilkinji suwasty muzeýiň resmi açylyş dabarasyna ýygnanan adamlaryň ünsi EKSPO 2016-nyň baýdagynda jemlendi.
EKSPO 2016-nyň baýdagy suw astynda ýüzmek bilen meşgullanýan höwesjeňleriň ünsüni has-da özüne çekdi.
EKSPO 2016-nyň jemgyýetçilik bilen işleýän hünärmenleri akwalangly suw astyna çümüp, ol ýerde EKSPO 2016-nyň baýdagyny görkezdiler.

25.01.2016. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Panamadan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, nebit koksyny we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Beýik britaniýaly işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň göni arassalanan benzinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük, pagta süýümi satyldy. Olary Russiýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Beýik Britaniýadan,

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!