12-nji noýabrda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi hem-de ylmy maslahat açyldy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» elektron gazeti habar berýär.
Däp bolşy ýaly, okuw ýylynyň gyzgalaňly döwründe guralýan halkara sergi Türkmenistanyň bir bitewi dünýä bilim giňişligine girmegine, ýurdumyzyň daşary ýurt bilim we sport edaralary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge, dünýäde sagdyn durmuş ýörelgesini hem-de hünär ussatlygyny ýaýmaga, ýurdumyzda we daşary döwletlerde okatmagyň ugurlarynyň hem-de görnüşleriniň köpdürlüligi hakynda ýaşlary habarly etmäge ýardam edýär.
Sergä gatnaşýanlaryň hatarynda ýurdumyzyň hem-de daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň, sport edaralarynyň, halkara guramalarynyň, kompýuter hem-de multimediýa tehnikalaryny, lingafon we barlaghana enjamlaryny, mekdep mebelini hem-de okuw-görkezme esbaplaryny, programma üpjünçiligini, sport eginbaşlaryny we enjamlaryny öndürýän kompaniýalaryň 50-ä golaýynyň wekilleri bar.
Sergi köşgüniň görkeziş meýdançasy möhüm duşuşyklaryň, gepleşikleriň geçirilýän, işewür gatnaşyklaryň ýola goýulýan hem-de bilim we sport ulgamlarynda tejribe alşylýan ýere öwrüldi. Türkmenistanyň çalt ösýän bazarynda işewürligi ilerletmegiň mümkinçilikleri daşary ýurt wekiliýetleri tarapyndan işjeň ara alyp maslahatlaşyldy. Şu ýerdäki mejlisler zalynda Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň bilim we sport ýaly ileri tutulýan ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge çemeleşmeleri işläp düzmäge bagyşlanyp geçirilen ylmy maslahat şol gepleşikleriň dowamyna öwrüldi.
Onuň işine dünýäniň 34 ýurdundan wekiller—bilim hem-de sport ulgamynyň alymlary we hünärmenleri gatnaşýarlar. Olar ugurdaş bölümlerde şol ulgamlara ornaşdyrylýan innowasiýalar we olary ösdürmegiň mümkinçiliklerini, iň gowy milli dünýä tejribesini ara alyp maslahatlaşarlar.
Forum öz işini 14-nji noýabrda tamamlady.

Surata düşüren Kakamyrat Geldiýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!