Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Başlygy “Nesma Trading Co. Ltd.” kompaniýasynyň (Saud Arabystan) ýolbaşçylygy bilen duşuşdy.
Myhmanlar TSTB-niň işiniň ugurlary we gazananlary hakynda habar berlen maglumatlara uly gyzyklanma bildirip, türkmen telekeçileri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagy babatda gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň bolup biljek ugurlary, şol sanda, bilelikdäki önümçilikleriň döredilmegi hakynda hemmetaraplaýyn özara pikir alşyldy.

www.tstb.gov.tm

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary galyndylary gaýtadan işlemek babatda yzygiderli iş alyp barýarlar. Olar ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek hem-de önümleri öndürmek boýunça kiçi önümçilikleri ýola goýdular.
Galyndylary gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan kampaniýalaryň hatarynda Lebap welaýatyndan "Dana dünýä”, “Sapa – Wepa” hususy kärhanalary, Daşoguz welaýatyndan “Sabyrly ussat”, Mary welaýatyndan “Eşretli kenar”, “Ak hünji” hususy kärhanalary plastmassa, rezin we plastik önümleri täzeden işleýär.
Ahal welaýatyndan “Hindiwar” hususy kärhanasy we Lebap welaýatyndan “Kökçi” hojalyk jemgyýeti ulanyşdan galan akkumulýatorlary gaýtadan işlemek bilen, täze akkumulýatorlaryň önümçiligini ýola goýdular.

“Engadget” sahypasynyň habar bermegine görä, “Google Translate” onlaýn-terjimeçisiniň birbada işleýän kamera hyzmaty indi daşary ýurt ýollarynyň atlary ýazylan görkezijilerini diňe iňlis diline däl, eýsem siziň ene diliňize terjime etmegini, şol ýol belgä telefonyň kamerasyny tutmak ýaly aňsatlaşdyrdy.
Şu gün kompaniýa özüniň terjime guralyna girizilen täzelikleri, şol sanda “Google Translate”-a goşulan 100-den gowrak dilleriň arasynda mobil telefonlaryň kamerasynyň üsti bilen düşürilen suraty terjime etmek mümkinçiligi bilen tanyşdyrdy. Başgaça aýdanymyzda, iňlis dili zerurlygy aradan aýrylýar. Ýagny, ulanyjylar bengal dilinden fransuz diline ýa-da katalon dilinden polýak diline hem terjime edip bilerler. Beýleki dilleri hem ulanmaga mümkinçilik döredildi.
Birbada işleýän kameranyň dilleriniň hataryna 60 täze dil, şol sanda arap, hindi, malaý, taý we wýetnam dilleri hem goşuldy. Şeýlelikde, ulanyjylar indi kameranyň üsti bilen teksti 88 dilde terjime edip bilerler. Bu 88 dili ulanyjylar üçin indi 100-den gowrak dile terjime etmek mümkinçiligi bar.
Birbada işleýän kameradan başga, “Google Translate”-a ses arkaly we elde ýa-da kompýuterde ýazylan teksti, şeýle hem suratlary terjime etmek hyzmatlary girizildi.

www.business.com.tm

Häzirki wagta çenli Daşoguz welaýatynda 12 müň tonna golaý kartoşka ýygnaldy, munuň özi ýyllyk tabşyrygyň dörtden bir bölegine golaýdyr. Bu azyklyk önümi öndürmekde Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň ekarançylary öňde barýarlar, olar dokuz ýüz gektar meýdandan 12 müň 600 tonna kartoşka ýygnamagy we geçen ýylky görkezijiden 3 müň tonna köp hasyl ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Ýerli kärendiçiler eýýäm bäş müň tonna golaý kartoşka ýygnadylar.

S.A. Nyýazow adyndaky etrapda 700 gektar ýerden 10 müň tonna golaý kartoşka ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Welaýat boýunça 3 müň 400 gektar ýeriň her gektaryndan ortaça 140 sentner, jemi 47 müň 600 tonna hasyl ýygnamak bellenilýär.

Hazar deňzinde balyklaryň jemi ýüzden gowrak görnüşi hasaba alnandyr. Ylaýta¬da, akbalyk, töp, kepir, çapak, silebalyk, takgaz, kefal, çüýbalyk, garabalyk, okun, zagara balyk, külke has köp duş gelýär. Bekre balygy bolsa, onuň iň gymmatly baýlygy hasaplanýar. “Gyzyl balyk” adyny alan bekräniň dünýä gorunyň 20 göterimi Hazaryň suwunda ýaşaýar.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda gurlan, 2015-¬nji ýylyň 7-¬nji sentýabrynda açylyp, ulanylmaga berlen “Hazar balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň (AGPJ) binalar toplumy hem ýurdumyzda halkymyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleri gaýtadan işleýän toplumlaryň hataryna goşuldy.
Ýurdumyzda bekre balygyny emeli usul bilen köpeltmek, onuň işbilini almak we balygy gaýtadan işlemek boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Hazar balyk” AGPJ-niň balyk toplumynyň täze binasy ABŞ-¬niň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň we beýleki ýurtlaryň döwrebap, iň kämil enjamlary, innowasion tehnologiýalary oturdyldy.
Umumy meýdany 6 gektar bolan toplumyň kuwwatlylygy ýylda 100 tonna bekre balygynyň etini, 2 tonna bekre balygynyň işbilini, kakadylan we beýleki balyk önümleriniň 170 tonnasyny, 10 million sany gaplanan balyk önümlerini öndürmäge ukyplydyr.
Bu kärhanada sowuk we gyzgyn kakadylan balyk delikatesleriniň her ýylda onlarça tonnasy öndürilýär. Gaýtadan işlenilen balyklar ýörite önümler, zerur witaminler bilen bugda bişirilýär. Taýýar bolan önümler bug bilen bişirilende, onuň düzümindäki ynsan bedeni üçin peýdaly witaminlere zeper ýetmeýär. Häzirki wagtda kärhanada balyk gaplamalary, sowuklygyna we gyzgynlygyna tüssede kakadylan, duzlanan we hoşboý marinada ýatyrylan balyklar öndürilýär.
Önümçilikde balyklaryň teňňeleri aýrylýar, ölçeglerine görä saýlanýar we balygyň süňkleri, gylçygy aýrylýar. Hamy aýrylyp taýýar bolan balyk eti hoşboý ys beriji witaminler we beýleki önümler bilen baýlaşdyrylyp, soňra gaplanylýar. Bugda bişirilen gaplanan görnüşdäki bölümlerden başga¬-da, balyklar sehlerde kakatmak esasynda taýýarlanylýar.

www.business.com.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!