«Akdaş miwe içgileri» kärhanasy tarapyndan öndürilýän alkogolsyz içgileriň hataryna “Lipton” söwda markaly sowuk çaý goşuldy. Içgi iki sany görnüşde taýýarlanylýar – malina we şetdaly tagamly gara çaý.
Önümçiligiň kuwwaty – sagatda 45 müň 0,5 – litrlik plastik çüýşeleri.
Täze ýyla greýpfrut we limon tagamly gök «Lipton Ice» önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.
«Akdaş miwe içgileri» HK 150-den gowrak ýurtlarda ýaýradylýan «Lipton» täjirçilik markasyna degişli bolan «Unilever» kompaniýasynyň Türkmenistandaky ýeke-täk paýlaýjysy bolup durýar.

www.tstb.gov.tm

Sebitleri ösdürmek we gök- miwe önümleriniň önümçiligini artdyrmak maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Balkan welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýyladyşhana toplumy guruldy. 5,4 müň inedördül neýdanda welaýat merkeziniň ilaty üçin iki ýüz tonna golaý pomidor we beýleki gök önümleri ýetişdirmek göz öňünde tutulýar. TSTB-niň agzasy, telekeçi Toýly Goýunlyýew gurluşygyň iş tabşyryjysydyr.
Gök önümleri ýetişdirmäge niýetlenen desgalar polikarbonat bölekleri bilen örtülen galwanirlenen metaldan ýygnaldy, ol şularyň aýna kysmysyndan ýeňildir we berkdir. Ýyladyşhanalar howanyň öňaýly derejesini, ýagtylygyny, çyglylygyny we topraga ýokumly maddalaryň berilmegini üpjün edýän ýörüte enjam bilen enjamlaşdyrylan. Ösümlikler ýagyş kysmy we damjalaýyn usulda suwarylýar. Ýyladyşhana ýelejiredilmeli bolanda onuň üçegi awtomatik usulda açylýar. Önümçilik desgalarynyň gapdalynda edara jaýy we işgärler dem-dynç alar ýaly bina, suwaryş suwy saklanýan rezerwuar we beýleki düzümleýin desgalar bina edildi.
Ýyladyşhanada gök önümleri ýetişdirmegiň döwrebap tehnologiýalarynyň ulanylmagy onuň hasyllylygyny we hilini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Wladimi KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

«Aýdyň gijeler» Hojalyk jemgyýeti potolokdan asylýan ýagtylyk diodly çyralary çykaryp başlady. Täze önüm ýaşaýyş jaýlaryna we önümçilik sehlerine niýetlenendir. Birinji tapgyrda 30х30,30х40,60х60 santimetr ölçegli çyralar öndürilýär.
Bu kärhana bäsdeşlige ukyply, ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen, serişde we energiýa tygşytlaýjy, elektron we elektrotehniki senagaty kemala getirmäge gönükdirilen Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde döredilen önümçilikleriň ilkinjileriniň biridir.
«Aýdyň gijeler» işläp başlan döwründen bäri ýaşaýyş we senagat binalary üçin LED-çyralaryň, şeýle hem köçe çyralarynda ulanylýan önümleriň önümçligini özleşdirdi. Her gün ýygnama konweýerinden gyzdyryş çyrasynyň kuwwatlylygy 40 wattdan 240 wattyna laýyk gelýän 3 wattdan 24 watta çenli çyralaryň birnäçe müňüsi çykýar. Şeýle hem çagalar üçin öwrediji kompýuterleri ýygnaýan seh işe girizildi. Kärhanada termoplast- awtomatlaryň on birisi oturdyldy, olaryň kömegi bilen kompýuterleriň gabarasy we çyralaryň kolbasy guýulýar.
Indiki aýyň başyndan potolokdan asylýan ýagtylyk diodly çyralar söwda nokatlaryna iberiler.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, azyk pudagynda işleýän iri kompaniýa bolan “Bereketli” hojalyk jemgyýeti şu ýyl Aşgabatda firma dükanlarynyň ýigrimisini açdy.

Ozal bu belli kompaniýanyň şöhlat önümleri we tagamly et nygmatlary wagtlaýyn söwda nokatlarynda satylan bolsa, indi olar ýörüteleşdirilen enjamlar bilen üpjün edilen dükanlar arkaly ýerleşdirilýär.

“Bereketli” HJ-nyň söwda bölüminde habar berlişine görä, dükanlaryň ýene onusy açylar, olaryň ikisi täze ýyla çenli işe başlar. Mundan başga-da, Parahat-7, Howdan ýaly iri ýaşaýyş jaý toplumlarynda göçme söwda ýola goýlar.

Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek döwlet maksatnamasyna işjeň gatnaşýan “Bereketli” HJ-nyň öndürýän önümleri halk arasynda islegli harytlardyr.

01.11.2018. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Hangala” hususy kärhanasynyň Görogly etrabynyň “Berkarar” daýhan birleşiginde gurýan ýyladyşhanasynda ... bal arylar ýakyn kömekçiler boldular. Olar pomidorlary tozanlandyrýarlar. Kiçijik bal ary öýleri Türkiýede satyn alyndy.

Hünärmenleriň pikirine görä, ösümlikleriň güllerini tebigy tozanlandyrmak – bol hasyl ýetişdirmegiň, şeýle hem eksporta gönükdirilen önümleri öndürmek jähtinden ekologiýa taýdan arassa önüm almagyň netijeli agrotehniki usulydyr. Hususy ýyladyşhana hojalygynda bäş gektar ýerde ýüzlerçe tonna pomidor, şol sanda onuň islegli çerri görnüşi ýetişdiriler.

Toplumyň gurluşygynda ýokary ýylylyk saklaýjy sypatly, ekologiýa taýdan amatly we uzak wagt ulanylýan gurluşyk serişdeleri ulanyldy. Tehnologik işe başdan-aýak kompýuter programmasy gözegçilik edýär. Ýewropanyň esasy önüm öndürijilerinden alnan döwrebap enjamlar awtomatik usulda amatly ýylylygy we ýagtylygy, çyglylyk derejesini saklamagy we topraga ýokumly maddalaryň berilmegini üpjün edýär.

Taýýar önüm alyjylara iberilmezden öň ýörüte laboratoriýada hil taýdan barlanylýar. Hojalyk özbaşdak ýyladyş we suw beriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan. Toplumyň meýdançasynda ammar gurlan, tiz wagtda naharhana, edara jaýy, awtoulaglar üçin duralga we beýleki düzümleýin binalar peýda bolar. Onuň töweregine miweli agaçlar ekildi.

Batyr ÖRÄÝEW (www.turkmenistan.gov.tm)

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!