20.11.2018. Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän «Lälezar Zaman» hususy kärhanasynda çykarylýan önümleriň görnüşleri köpelýär. Poliwinilhloridden gurluşyk serişdelerini öndürýän belli kärhanada şu ýyl Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän polipropilenden gap-çanak çykarýan seh açyldy.

HK bir gezek ulanylýan sagraklary gatykdyr aýran we et önümleri üçin gaplary, polipropilen pleýonka öndürýär. Häzirki wagtda telekeçiler Gyýanlydaky täze polimer zawodynda öndürilen polipropileniň synag tapgyryndan önüm çykarmagy özleşdirýärler.

2012-nji ýylda döredilen «Lälezar Zaman» hususy kärhanasyndaky ýokary tehnologiýaly enjamlarda her gün 20 müň golaý çenli ýokary hilli bezeglik serişdeleri öndürilýär. Kärhanada daşary ýurtlarda tejribe öwrenen hünärmenler işleýärler.

Häzirki wagtda kärhanada poliwinilhloridden asma profilleriň 400-den gowrak görnüşi, asma potoloklar üçin plastik yşýapgyçlar, 2 we 3 zolakly karnizler hem-de dürli ölçegli kabel kanallary öndürilýär.

«Lälezar Zaman» hususy kärhanasynyň önümleri diňe bir içerki bazarda belli bolman, eýsem Azerbaýjana, Owganystana, Gazagystana, Özbegistana, Türkiýä hem iberilýär.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

«Akdaş miwe içgileri» kärhanasy tarapyndan öndürilýän alkogolsyz içgileriň hataryna “Lipton” söwda markaly sowuk çaý goşuldy. Içgi iki sany görnüşde taýýarlanylýar – malina we şetdaly tagamly gara çaý.
Önümçiligiň kuwwaty – sagatda 45 müň 0,5 – litrlik plastik çüýşeleri.
Täze ýyla greýpfrut we limon tagamly gök «Lipton Ice» önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.
«Akdaş miwe içgileri» HK 150-den gowrak ýurtlarda ýaýradylýan «Lipton» täjirçilik markasyna degişli bolan «Unilever» kompaniýasynyň Türkmenistandaky ýeke-täk paýlaýjysy bolup durýar.

www.tstb.gov.tm

Sebitleri ösdürmek we gök- miwe önümleriniň önümçiligini artdyrmak maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Balkan welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýyladyşhana toplumy guruldy. 5,4 müň inedördül neýdanda welaýat merkeziniň ilaty üçin iki ýüz tonna golaý pomidor we beýleki gök önümleri ýetişdirmek göz öňünde tutulýar. TSTB-niň agzasy, telekeçi Toýly Goýunlyýew gurluşygyň iş tabşyryjysydyr.
Gök önümleri ýetişdirmäge niýetlenen desgalar polikarbonat bölekleri bilen örtülen galwanirlenen metaldan ýygnaldy, ol şularyň aýna kysmysyndan ýeňildir we berkdir. Ýyladyşhanalar howanyň öňaýly derejesini, ýagtylygyny, çyglylygyny we topraga ýokumly maddalaryň berilmegini üpjün edýän ýörüte enjam bilen enjamlaşdyrylan. Ösümlikler ýagyş kysmy we damjalaýyn usulda suwarylýar. Ýyladyşhana ýelejiredilmeli bolanda onuň üçegi awtomatik usulda açylýar. Önümçilik desgalarynyň gapdalynda edara jaýy we işgärler dem-dynç alar ýaly bina, suwaryş suwy saklanýan rezerwuar we beýleki düzümleýin desgalar bina edildi.
Ýyladyşhanada gök önümleri ýetişdirmegiň döwrebap tehnologiýalarynyň ulanylmagy onuň hasyllylygyny we hilini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Wladimi KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

«Aýdyň gijeler» Hojalyk jemgyýeti potolokdan asylýan ýagtylyk diodly çyralary çykaryp başlady. Täze önüm ýaşaýyş jaýlaryna we önümçilik sehlerine niýetlenendir. Birinji tapgyrda 30х30,30х40,60х60 santimetr ölçegli çyralar öndürilýär.
Bu kärhana bäsdeşlige ukyply, ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen, serişde we energiýa tygşytlaýjy, elektron we elektrotehniki senagaty kemala getirmäge gönükdirilen Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde döredilen önümçilikleriň ilkinjileriniň biridir.
«Aýdyň gijeler» işläp başlan döwründen bäri ýaşaýyş we senagat binalary üçin LED-çyralaryň, şeýle hem köçe çyralarynda ulanylýan önümleriň önümçligini özleşdirdi. Her gün ýygnama konweýerinden gyzdyryş çyrasynyň kuwwatlylygy 40 wattdan 240 wattyna laýyk gelýän 3 wattdan 24 watta çenli çyralaryň birnäçe müňüsi çykýar. Şeýle hem çagalar üçin öwrediji kompýuterleri ýygnaýan seh işe girizildi. Kärhanada termoplast- awtomatlaryň on birisi oturdyldy, olaryň kömegi bilen kompýuterleriň gabarasy we çyralaryň kolbasy guýulýar.
Indiki aýyň başyndan potolokdan asylýan ýagtylyk diodly çyralar söwda nokatlaryna iberiler.

Wladimir KOMAROW (www.turkmenistan.gov.tm)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, azyk pudagynda işleýän iri kompaniýa bolan “Bereketli” hojalyk jemgyýeti şu ýyl Aşgabatda firma dükanlarynyň ýigrimisini açdy.

Ozal bu belli kompaniýanyň şöhlat önümleri we tagamly et nygmatlary wagtlaýyn söwda nokatlarynda satylan bolsa, indi olar ýörüteleşdirilen enjamlar bilen üpjün edilen dükanlar arkaly ýerleşdirilýär.

“Bereketli” HJ-nyň söwda bölüminde habar berlişine görä, dükanlaryň ýene onusy açylar, olaryň ikisi täze ýyla çenli işe başlar. Mundan başga-da, Parahat-7, Howdan ýaly iri ýaşaýyş jaý toplumlarynda göçme söwda ýola goýlar.

Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek döwlet maksatnamasyna işjeň gatnaşýan “Bereketli” HJ-nyň öndürýän önümleri halk arasynda islegli harytlardyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!