Şu ýylyň birinji çärýeginde Türkmenabadyň himiýa zawody polietilen turbalaryň öndürilişini ep-esli artdyrdy. Ýanwar-fewral aýlarynda 20 müň tonna golaý önüm öndürildi, bu bolsa geçen ýyldakydan has köpdür. Şunda Gyýanlyda polimer toplumynyň işe girizilmeginiň ähmiýeti uly boldy, ol ýerden himiýa zawodyna giňişleýin ulanylýan polietilen turbalary çykarmak üçin çig mal gelip gowuşýar.

Häzirki wagda 1400 adamdan gowrak işgäri bolan kärhanada şeýle hem fosfor mineral dökünleri, kükürt kislotasy, agyz suwuny arassalamak üçin kükürtturşuly alýuminiý, tehniki we lukmançylyk kislorody, suwuk aýna we beýleki önümler çykarylýar.

Ýakyn ýyllarda zawodyň önümçilik düzümleriniň üsti ýetiriler. “Türkmenhimiýa” Döwlet konserni dolulygyna ulanmaga bermek şerti bilen toplumlaýyn mineral dökünleri öndürmek boýunça enjamyň taslamasyny taýýarlamaga we gurmaga halkara bäsleşigini yglan etdi. Türkmenabadyň himiýa zawodynda fosfor dökünlerini çykarmak boýunça sehiň gurluşygynyň meseleleri golaýda türkmen wekilýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

www.turkmenistan.gov.tm

Maldarçylyk toplumy Gökdepe etrabynda ýerleşen, ýurtda belli süýt öndüriji «Sahabatly» hojalyk jemgyýetinde sagylýan sygyrlaryň baş sanyny artdyrmak göz öňünde tutulýar.
TSTB-niň agzasy, telekeçi Orazgeldi Anzarowyň aýtmagyna görä, golştin tohumly mallaryň 400-sini satyn almak barada awstriýaly fermerler bilen şertnama baglaşyldy. Şunda hojalykda naýbaşy tohumly gara malyň baş sany bäş ýüzden geçer. Mundan başga-da, dowarlaryň 1000-sini, şol sanda zane tohumly geçileriň 350-sini saklamak üçin şert döredilen.
Telekeçi Orazgeldi Anzarow ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri maldarçylykda işläp gelýär. Daýhan hojalygyndan 300 gara mally sygyr ýatagyny we ot-iým ýetişdirmek üçin birnäçe ýüz gektar ýeri kärendesine alyp, ol öz ilkinji telekeçilik meýilnamasyny durmuşa geçirip başlady. Hususy kiçi zawody günde 300-400 litr süýdi gaýtadan işleýärdi. Häzirki wagtda bu ýerde et-süýt berýän sygyrlaryň müňe golaýy bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda Türkmenistanda X Halkara gaz kongresine taýýarlyk görlüşi baradaky hasabaty diňläp, bu däp bolan ýöriteleşdirilen forumyň gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen ýangyç-energetika ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň pudaklaýyn düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, gaýtadan işleýän, şol sanda gaz senagatynyň kuwwatyny pugtalandyrmak, ýokary hilli bäsdeşlige ukyply önümi çykarmak boýunça strategiýany durmuşa geçirýär.
Maslahatyň barşynda milli Liderimiz nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna birnäçe möhüm tabşyryklary berdi. Hususan-da, X Halkara gaz kongresini guramagyň we geçirmegiň ýokary derejesini üpjün etmek tabşyryldy. Bu kongres öňdebaryjy tejribäni alyşmak, dünýäniň esasy maliýe we nebitgaz kompaniýalary bilen netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin netijeli meýdança öwrülmelidir.
Häzirki wagtda şu ýylyň 21 — 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek ýubileý forumy guraýjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirip, Halkara gaz kongresine işjeň taýýarlyk görýärler.

27-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň 5 ýylyň dowamyndaky işleriniň jemlerine bagyşlanan ýygnak geçirildi. Onuň işine TÇŞBMG-ň agzalary, ýagny, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, döwlet we hususy kärhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.
TÇŞBMG-ň agzalaryny bäş ýyllygy bilen gutlamak arkaly Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy halkara söwda hyzmatdaşlygynyň ösmeginde, türkmen haryt öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerini giňeltmekde, innowasiýalaryň ulanylyşa girizilmeginde bu söwda däl meýletin düzümiň işiniň ähmiýetini aýratyn belläp geçdi.

«Zemin açary» hususy kärhanasynyň ýyladyşhanasynyň işgärleri Daşoguz welaýatynda önümiň eksportuny ýola goýan şahsy düzümleriň ilkinjileriniň biridir. Ekologiýa taýdan arassa witaminlik önümiň ilkinji tapgyry Russiýa we Gyrgyzystana ugradyldy. Daşary ýurtly alyjylar 100 tonna ýokary hilli pomidor aldylar.
Döwlet tarapyndan Akdepe etrabynda uzak möhletleýin eýeçilige berlen üç gektar ýerde ýyladyşhana guruldy. Ýyladyşhana toplumynyň gurluşygynda ýokary ýylylyk saklaýjy sypatlary bolan we uzak möheltleýin ulanylýan ýörüte örtük ulanyldy. Onda ýylylyk we yşyk kadalaryny, topraga yzgar bermegi we ýokumly maddalar bilen iýmitlendirmegi kompýuter programamsy üpjün edýär. Möwsümde 680 tonna çenli önüm öndüriler.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň demirgazygynda döwlet tarapyndan goldaw berilmegi netijesinde hususy telekeçiler daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek maksatnamalaryny durmuşa geçirmek jähtinden oba hojalyk önümçiligi pudagyny işjeň özleşdirýärler. Şu ýyl şeýle hem S.A. Nyýazow adyndaky etrapda ýyladyşhana hojalygyny guran «Altyn gala gurluşyk» hususy kärhanasy Russiýa miwe-gök ekin önümleriniň ilkinji tapgyrlaryny ugratdy.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!