Şu ýyl ýurduň ýyladyşhana hojalyklarynda 15 müň tonnadan gowrak pomidor we hyýar ýetişdirilip, daşary ýurtlara ugradyldy, munuň özi geçen ýylyň görkezijilerinden iki essä golaý köpdür. Mundan başga-da, daşary ýurtly sarp edijilere 7,5 müň tonna sogan iberildi. Ýylyň başyndan bäri şahsy ýyladyşhana hojalyklaryndan ABŞ-nyň 15 million dollaryna barabar gök ekin önümleri daşary ýurtlara ugradyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalygy bölüminiň maglumatlaryna görä, ýurtda içerki bazaryň talabyndan birnäçe esse artyk pomidor ýetişdirildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de azyndan 15 müň tonna ter gök ekin önümlerini ýygmak göz öňünde tutulýar. Ýerli gök ekerançylaryň önümlerine Russiýa Fderasiýasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Owganystanda uly isleg bildirilýär. Iýun aýynda pomidorlaryň ilkinji tagyry Dubaýa (BAE) ugradyldy.

2019-njy ýylyň 16-njy iýunynda BAE-niň Dubaý şäherinde Al Fattan Marine Towers söwda merkezinde Türkmen el halylarynyň dükanynyň açylyş dabarasy boldy.
Bu çärä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary K.Mämmedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmen el halylary dükany aýratyn gyzyklanma döredýän ýerleriň biri bolup, dabara Birleşen Arap Emirliklerindäki kompaniýalaryň wekilleri hem-de köpsanly myhmanlar geldiler we bu ýerde olar üçin elde dokalan ajaýyp türkmen haly önümleri bilen tanyşmaga mümkinçilik döredildi.
Şeýle hem çäräniň dowamynda çykyş eden türkmen sazandalarynyň milli sazlaryny ussatlyk bilen çalmaklary hem-de türkmen dizaýnerleriniň işläp taýýarlan lybaslarynyň görkezilişi dabaranyň şowhunly pursatlarynyň biri boldy.
Bu çäre Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda we medeni gatnaşyklaryň barha işjeň häsiýete eýedigini ýene bir ýola görkezdi.

www.mfa.gov.tm

Şu ýyl «Şatumar» hususy kärhanasynyň döredilenine on ýyl dolýar. Şu döwürde kir sodasyny çykarmakdan başlan telekeçilik düzümi durmuş himiýasyny öndürýän iri kärhana öwrüldi. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda işleýän sehde ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ýedisi oturdylan.
Telekeçiler şol enjamlarda düzüminde gel bolan kir sodalary, şampunlaryň birnäçe görnüşini, suwuk sabyn, gap-gaç, aýna ýuwujy serişdeleri we beýlekileri çykarmagy guradylar. Turbalary hapadan arassalaýan erginleriň, eşikleri agardýan serişdeleriň, diş pastalarynyň üç görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Maryly telekeçileriň bahasy, hili babatda daşary ýurtlardan getirilýänlerinden tapawutlanýan önümlerine bazarlarda uly isleg bildirilýär.
«Şatumar» durmuş himiýasy serişdeleriniň görnüşlerini artdyrmagy göz öňünde tutýar we parfýumeriýa önümlerini köpçülikleýin öndürmegi özleşdirýär.
Kompaniýa türkiýeli hyzmatdaşlaryndan Les Liquides Imaginaires söwda belgisinden Tellus tapgyrdan parfýumeriýa konsentratyny satyn aldy. Öz önümini öndürmek üçin ýurdumyzda çykarylýan spirt ulanylýar. Erkeklere, zenanlara niýetlenen we herbap ysly «OK» belgili parfýumyň 50 müň çüýşesinden gowragy satlyga taýýar edildi

www.turkmenistan.gov.tm

Şu ýyl “Merjen aý” hususy kärhanasynda bezeg işleri üçin 2 müň tonna golaý suw emulsiýaly reňk çykarmak göz öňünde tutulýar. Telekeçi Ýakup Işanow sekiz ýyl mundan ozal ýurtda ilkinjileriň biri bolup islegli gurluşyk serişdesini öndürip başlady. Häzirki wagtda ol bazaryň şu böleginde esasy kompaniýalaryň biridir.
Kärhanada ilkibada jaýlaryň içiniň bezeg işleri üçin reňk öndürmek, soňra bolsa binalaryň daşy, diwarlaryň we potoloklaryň tekstura bezegleri üçin akril hem-de silikon reňkleri çykarmak özleşdirildi.
Indi “Merjen aý” HK-nyň daşary ýurtlardan getirilýän şu kysmy has gymmat görnüşleriniň ornuny tutýan önümlerine gurluşyk firmalary we potratçy guramalar uly isleg bildirýärler.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän kärhanada agaç we demir gurnamalara çalmak üçin emal reňkleri öndürmäge taýýarlyk görülýär. Bu ýerde önümleri posdan goramaga we olaryň ulanylyş möhletini uzaltmaga niýetlenen 4 reňkli önüm çykarýan enjam oturdylar.

www.tdh.gov.tm

Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstiniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň artykmaçlygydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Azat Sabyrowyň hususy kärhanasynyň täze önümleriniň arasynda ýüzüne türkmen halysynyň gölleri salnan we pola ýazylýan gülli daş örtükler, lagym gapaklarynyň dürli görnüşleri bar.
Binalaryň içerki we daşky bezegi üçin daş örtüklere, ýanýoda örtüklerine, bezegli agaç sütünjiklere, aýmançalara we beýleki önümlere sebitiň dürli gurluşyk edaralardyr şahsy adamlar isleg bildirýärler. Kiçi zawodyň meýdançasynda ýerleşýän söwda nokadynda harytlaryň görnüşleri goýlupdyr.
Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda 30 müň inedördül metr önüm çykarmaga niýetlenendir. Bu ýerde Ýewropa ýurtlarynda öndürilen ýokary öndürijilikli enjamlar oturdylan. Bazaryň talaplaryna laýyklykda kärhanada taýýar galyplar bilen bir hatarda daş örtükler üçin bü ýerde taýýarlanylan nusgalar-da ulanylýar, bu bolsa özboluşly dizaýnerlik täzelikleri önümçilige ornaşdyrmaga mümkinçilik berýär we marketing artykmaçlygyny döredýär. Häzirki wagtda kärhanada önümiň on görnüşi çykarylýar, olaryň önümçiliginde bahasy we hili babatda amatly ýerli çig maldan peýdalanylýar.
Gurluşyk bazarynyň talaplaryndan ugur alyp, kärhana emeli mermerden hem şu kysmy önümiň çykarylyşyny özleşdirýär.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!