Şu ýyl «Şatumar» hususy kärhanasynyň döredilenine on ýyl dolýar. Şu döwürde kir sodasyny çykarmakdan başlan telekeçilik düzümi durmuş himiýasyny öndürýän iri kärhana öwrüldi. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda işleýän sehde ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ýedisi oturdylan.
Telekeçiler şol enjamlarda düzüminde gel bolan kir sodalary, şampunlaryň birnäçe görnüşini, suwuk sabyn, gap-gaç, aýna ýuwujy serişdeleri we beýlekileri çykarmagy guradylar. Turbalary hapadan arassalaýan erginleriň, eşikleri agardýan serişdeleriň, diş pastalarynyň üç görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Maryly telekeçileriň bahasy, hili babatda daşary ýurtlardan getirilýänlerinden tapawutlanýan önümlerine bazarlarda uly isleg bildirilýär.
«Şatumar» durmuş himiýasy serişdeleriniň görnüşlerini artdyrmagy göz öňünde tutýar we parfýumeriýa önümlerini köpçülikleýin öndürmegi özleşdirýär.
Kompaniýa türkiýeli hyzmatdaşlaryndan Les Liquides Imaginaires söwda belgisinden Tellus tapgyrdan parfýumeriýa konsentratyny satyn aldy. Öz önümini öndürmek üçin ýurdumyzda çykarylýan spirt ulanylýar. Erkeklere, zenanlara niýetlenen we herbap ysly «OK» belgili parfýumyň 50 müň çüýşesinden gowragy satlyga taýýar edildi

www.turkmenistan.gov.tm

Şu ýyl “Merjen aý” hususy kärhanasynda bezeg işleri üçin 2 müň tonna golaý suw emulsiýaly reňk çykarmak göz öňünde tutulýar. Telekeçi Ýakup Işanow sekiz ýyl mundan ozal ýurtda ilkinjileriň biri bolup islegli gurluşyk serişdesini öndürip başlady. Häzirki wagtda ol bazaryň şu böleginde esasy kompaniýalaryň biridir.
Kärhanada ilkibada jaýlaryň içiniň bezeg işleri üçin reňk öndürmek, soňra bolsa binalaryň daşy, diwarlaryň we potoloklaryň tekstura bezegleri üçin akril hem-de silikon reňkleri çykarmak özleşdirildi.
Indi “Merjen aý” HK-nyň daşary ýurtlardan getirilýän şu kysmy has gymmat görnüşleriniň ornuny tutýan önümlerine gurluşyk firmalary we potratçy guramalar uly isleg bildirýärler.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän kärhanada agaç we demir gurnamalara çalmak üçin emal reňkleri öndürmäge taýýarlyk görülýär. Bu ýerde önümleri posdan goramaga we olaryň ulanylyş möhletini uzaltmaga niýetlenen 4 reňkli önüm çykarýan enjam oturdylar.

www.tdh.gov.tm

Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstiniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň artykmaçlygydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Azat Sabyrowyň hususy kärhanasynyň täze önümleriniň arasynda ýüzüne türkmen halysynyň gölleri salnan we pola ýazylýan gülli daş örtükler, lagym gapaklarynyň dürli görnüşleri bar.
Binalaryň içerki we daşky bezegi üçin daş örtüklere, ýanýoda örtüklerine, bezegli agaç sütünjiklere, aýmançalara we beýleki önümlere sebitiň dürli gurluşyk edaralardyr şahsy adamlar isleg bildirýärler. Kiçi zawodyň meýdançasynda ýerleşýän söwda nokadynda harytlaryň görnüşleri goýlupdyr.
Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda 30 müň inedördül metr önüm çykarmaga niýetlenendir. Bu ýerde Ýewropa ýurtlarynda öndürilen ýokary öndürijilikli enjamlar oturdylan. Bazaryň talaplaryna laýyklykda kärhanada taýýar galyplar bilen bir hatarda daş örtükler üçin bü ýerde taýýarlanylan nusgalar-da ulanylýar, bu bolsa özboluşly dizaýnerlik täzelikleri önümçilige ornaşdyrmaga mümkinçilik berýär we marketing artykmaçlygyny döredýär. Häzirki wagtda kärhanada önümiň on görnüşi çykarylýar, olaryň önümçiliginde bahasy we hili babatda amatly ýerli çig maldan peýdalanylýar.
Gurluşyk bazarynyň talaplaryndan ugur alyp, kärhana emeli mermerden hem şu kysmy önümiň çykarylyşyny özleşdirýär.

www.turkmenistan.gov.tm

Ýurdumyzda we daşary ýurtlarda gowy tanalýan «HASAR» kompaniýasynda ýakyn wagtda çykarylýan önümleriň görnüşlerini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Ady belli önüm öndüriji şokolad plitkalaryny we dürli huruşly kemputlary çykarar.

«HASAR» kompaniýasynda marketing strategiýasy kämilleşdirilýär we Germaniýanyň, Italiýanyň we beýleki ýurltaryň enjamlary satyn alnyp, tehnologik döwrebaplaşdyrmak işleri geçirilýär. Häzirki wagtda aşgabatly konditerler alyjylara önümleriň 100-e golaý görnüşini teklip edýärler. Şokoladlaryň, miweli we süýtli huruşly süýjileriň, kökeleriň, goýy şerbet bilen örtülen waflileriň we wafli tortlarynyň, marmeladyň onlarça görnüşleriniň önümçiligi özleşdirildi.

Gaplanylan gök önümleri, maýonez we üwmeç öndürmeklige ýörüteleşdirilen «NUR» kompaniýasy şu ýyl çykarylýan önümleriň görnüşlerini köpeltmegi hem-de ýerli çig maldan taýýarlanylýan önümleriň satuwyny artdyrmagy göz öňünde tutýar. Munuň üçin Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Owadan ülke” kärhanasynda maýonezi we üwmeji wakuumly plastiki gaplara gaplayjy enjam oturdyldy. Günde bu önümleriň on tonna golaýy wakuumly paketlere gaplanylýar. Plastiki gaplara we çüýşe bankalara hem şonça önüm gaplanylýar.
«NUR» söwda belgisi bilen maýoneziň düzümi we ýaglylygy babatda tapawutlanýan birnäçe görnüşi çykarylýar. Ýakyn wagtda şehde jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary üçin maýonezi we üwmeji bir gezek ulanylýan gaplara gaplaýan enjam oturtmak göz öňünde tutulýar. Täze tehnologiýalaryň ulanylmagy gaplanylýan gök önümleriň görnüşlerini artdyrmaga mümkinçilik berer. Täze möwsümde telekeçiler alyjylara uzak möhletleýin saklanylýan önümleriň 20-ä golaý görnüşini teklip ederler. Kärhananyň marinada ýatyrylan hyýarlarydyr pomidorlaryndan başga-da ýörüteleşdirilen hususy hojalyklarda ýetişdirilen we ýurdumyzda öndürilen çüýşe gaplara gaplanan gowrulan badamjan, ajika hem-de burç goýaltmasy söwda nokatlaryna gowşar.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!