Bir adamyň paltasyny ogurlapdyrlar. Ol howla çykyp, bar ýeri gözlese-de paltasyny tapmaýar. Bir seretse gerwezäniň daşynda goňşusynyň ogly dur eken. Ol edil palta ogurlan adam ýaly bolup durmuşyn. Ýöreýşi hem edil müýnli adamyňky ýalymyş. Onuň nazaryna bakyp palta ogurlan adamyň gözlerini görmek bolýardy.
 
Şol ýerde paltasyny ogurladan adam büdreýär, özem öz paltasyna büdreýär. Ol öň ony görmän eken. Paltasyny ýerden galdyryp, ol goňşusynyň ogluna bakýar. Ol hiç haçan paltany almadyk adam ýaly bolup durmuşyn. Üns berip synlasaň, onuň gözlerinde müýn ýokdy. Ol palta ogurlap biljek adam däldi.
 
Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Bir akylly, garry pişik otuň üstünde, Güne çoýunyp ýatyrdy. Şol wagt onuň golaýyna bir dogumlyja çaga pişik gelýär-de, dynman aýlanyp başlaýar.

– Sen näme edýäň – diýip, ýaňky pişik äwmezlik bilen gyzyklanýar.

– Men öz guýrugymy tutmaga çalyşýan ─ diýip, çaga pişik jogap berýär.

– O näme üçin ─ diýip, garry pişik ýaňsylaýar.

– Maňa guýruk meniň bagtym diýdiler. Eger men guýrugymy tutup bilsem, onda öz bagtymy tapdygym. Ine, şonuň üçin men üç günden bäri guýrugymyň ugrunda ylgaýaryn, ol bolsa, hemişe menden sypyp gaçýar.

– Hawa ─ diýip, garry, parasatly pişik söze başlaýar:

– Bir wagtlar menem edil sen ýaly öz bagtymyň yzyndan ylgaýardym, ol bolsa her gezek menden sypyp gaçýardy. Men bu hyýaldan el üzdüm. Wagt geçdigiçe bagtyň yzyndan ylgamagyň manysynyň ýokdugyna düşündim. Ol mydama meniň yzymdan galman gezýär. Nirede bolsam-da, bagtym meniň ýanymda, esasy zat muny ýadyňdan çykarmaly däl.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Bir adam iri kompaniýalaryň birine, aýdaly, “Maýkrosoft” kompanyýasyna howly süpüriji bolup işe ýerleşmek üçin barýar.

Işgärler bölüminde oňa sowal baryny berip, test geçirýärler.

Ahyry oňa:

─ Gutlaýarys, siz işe kabul edildiňiz. Haçan işe başlamaly wagtyňyzy habar bermegimiz üçin siz öz elektron salgyňyzy (e-mail) goýuň-diýýärler.

─ Be! Ýöne meniň kompýuterimem, hiç hili elektron salgymam ýok ahyry ─ diýip, ýaňky erkek kişi aljyraňňy jogap beripdir.

─ Bagyşlaň, onda biz sizi kabul edip bilmeýäris.

Gam-gussa batan bu adam köçä çykýar. Onuň jübüsinde bary-ýogy 10 dollary bardy. Nähili pul gazanmaly?! Şu ýerde onuň kellesine bir pikir gelýär. Ol fermerden 10 kilogram pomidor satyn alýar we öýme-öý aýlanyp harydyny hödürleýär. Iki sagada galman oňa başky goýumyny iki esse köpeltmek başardýar. 6 sagatlyk işden soňra onuň jübüsine 160 dollar girýär. Ol şeýle girdeji bilen iş berijisiz hem oňup boljakdygyna düşünýär. Birnäçe wagtdan soňra ol ulag satyn alýar, soň ýük ulagyny satyn alýar, soňra dükan, bäş ýyl geçenden soň bolsa, ol birnäçe iri söwda merkezler ulgamynyň eýesi bolýar. Şondan soň ol öz ömrüni ätiýaçlandyrmak isleýär. Gepleşikden soňra ätiýaçlandyryş edarasynyň wekili ondan has haýyrly teklip aýtmak üçin öz elektron salgysyny goýmagy haýyş edýär. Muňa ýaňky işewür birnäçe ýyl mundan ozalkysy ýaly elektron salgysynyň hem, hatda kompýuteriniň hem ýokdugyny aýdýar.

─ Siz nähili tsin adam─ diýip, wekil geň galýar:

─ Siziň uly biznesiňiz bar, elekton salgyňyz bolsa, ýok. Siz diňe göz öňüne getirip görüň, eger kompýuteriňiz bolan bolsady.

Işewür biraz pikirlenip, şeýle diýýär:

─ Men “Maýkrosoft” kompaniýasynyň howly süpürijisi bolardym.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Bir gezek mugallym okuwçylardan soraýar:

– Pürsüň üstünde üç sany gurbaga otyr. Olaryň biri suwa bökmek kararyna gelýär. Pürsüň üstünde näçe gurbaga galdy?

– Üç ─ diýip okuwçylaryň biri ynamsyzlyk bilen jogap berýär.

– Elbetde, üç gurbaga – diýip mugallym ýylgyrýar. Gurbaga diňe bökmek kararyna geldi, ýöne munuň üçin hiçhili hereket etmedi. Hiç haçan karar bilen hereketi garyşdyrmaň. Käwagt siz eýýäm böken ýaly bolýarsyňyz, ýöne aslynda siz henizem pürsüň üstünde otyrsyňyz.

Terjime eden Maýa Apbaýewa

Örän parasatly bir garry adam öz dostuna şeýle diýipdir:

─ Biziň oturan otagymyzyň içine seret-de ondaky goňur reňkli zatlary ýadyňda saklamaga çalyş.

Otagyň içinde goňur reňkli zatlar kändi. Garrynyň dosty bu işiň hötdesinden derrew geldi.

Ýöne dana hytaýly oňa başga sowal berdi:

─ Indi bolsa, gözüňi ýum-da otagyň içindäki gök reňkli zatlary sanap ber.

─ Dosty aljyrap hem ynjalykdan gaçyp:

─ Men hiç hili gök reňkli zatlara gabat gelmedim. Onsoňam, men seň görkezmäň boýunça diňe goňur zatlary ýatda sakladym ahyry ─ diýipdir.

Dana kişi oňa şeýle jogap beripdir:

─ Eger sen otagda diňe goňur reňkli zatlary, durmuşda bolsa, erbetligi gözleýän bolsaň, onda sen diňe şony görersiň, diňe şony ýatda saklarsyň. Ýatda sakla: eger sen erbetligi gözleýän bolsaň, sen ony hökman taparsyň we hiç haçan gowulygy görmersiň.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!