Geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň dowamynda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary telekeçiler üçin giň iş mümkinçiliklerini döretdi.
Şeýlelikde, “Batly gadam” hususy kärhanasyna Serdar etrabynda 2019-njy ýylda döwlet sargytlaryny ýerine ýetirmek üçin oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmäge ýer bölünip berildi. Pagta ösdürip ýetişdirmek we gaýtadan işlemek 2018-nji ýylda Balkanabat şäherinde açylan bu täze kärhana üçin ykdysady taýdan bähbitlidir.
Dokmaçylyk bilen meşgullanýan bu kärhana daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutjak ýerli harytlary öndürmegi we eksport etmegi maksat edinýär.

Ýurdumyzyň işewürleri azyk bazaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen üstüni ýetirmek boýunça öz goşandyny yzygiderli goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda ýerleşýän Zakir Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky “Gujagy gülli sähra” daýhan hojalygy 20 gektar ýerde ýeralma, 10 gektar ýerde bolsa sogan ösdürip ýetişdirýär. Hojalygyň hünärmenleri bu ýeriň her bir gektaryndan ýeralmanyň 140 sentnerini we soganyň 250 sentnerini almagy meýilleşdirýärler.
Daýhan hojalygyna degişli mellek ýer jemi 81 gektardan ybaratdyr. Hususy hojalyk 2 ýylyň dowamynda 70 gektar ýeri özleşdirip, olarda dürli oba hojalyk ekinlerini ekdi. Mundan başga-da, hojalygyň eýeçiligindäki 40 gektar ýer bugdaý we pagta ösdürmek üçin niýetlenendir.
Ykdysadyýetinde agrosenagat pudagy esasy orny eýeleýän Daşoguz welaýaty oba hojalyk önümlerini öndürmegiň depginini barha artdyrýar. Bu işewürlik birleşigi ilaty ýerli ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça importyň ornuny tutmak baradaky döwlet maksatnamalaryna işjeň gatnaşýar. Sebitde dürli oba hojalyk önümlerini ösdürmäge we gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen onlarça hususy düzümler hereket edýär.

www.business.com.tm

Ter önüm Business Entity from Ashgabat was awarded with high prize of the representative forum of importers and exporters of agricultural production, which was organized by the Ministry of Trade and Industry of India together with number of departments. Turkmen company presented various fruits, vegetables and raisins, which evoked great interest of foreign colleagues, at the exhibition of seasonal agricultural production, which was held in Mumbai. Aspects of the partnership with the companies from India and UAE have been discussed at the fields of the forum.
Ter önüm Business Entity successfully promotes Turkmen production in international market for long time, - founder of the company Dovletgeldy Balliyev said in the conversation. – This year, at the Berlin International Fair of Trade and Fruit and Vegetable Transportation, Turkmen production raised the interest of representative of the Chamber of Industry and Commerce of India who invited the company to the exhibition in Mumbai, where it won the main prize.
It is worth mentioning that Ter önüm Business Entity has presented not only fresh fruit, vegetable and cucurbitaceous crops but also dried products.

Şu ýyl ýurduň ýyladyşhana hojalyklarynda 15 müň tonnadan gowrak pomidor we hyýar ýetişdirilip, daşary ýurtlara ugradyldy, munuň özi geçen ýylyň görkezijilerinden iki essä golaý köpdür. Mundan başga-da, daşary ýurtly sarp edijilere 7,5 müň tonna sogan iberildi. Ýylyň başyndan bäri şahsy ýyladyşhana hojalyklaryndan ABŞ-nyň 15 million dollaryna barabar gök ekin önümleri daşary ýurtlara ugradyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalygy bölüminiň maglumatlaryna görä, ýurtda içerki bazaryň talabyndan birnäçe esse artyk pomidor ýetişdirildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de azyndan 15 müň tonna ter gök ekin önümlerini ýygmak göz öňünde tutulýar. Ýerli gök ekerançylaryň önümlerine Russiýa Fderasiýasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Owganystanda uly isleg bildirilýär. Iýun aýynda pomidorlaryň ilkinji tagyry Dubaýa (BAE) ugradyldy.

2019-njy ýylyň 16-njy iýunynda BAE-niň Dubaý şäherinde Al Fattan Marine Towers söwda merkezinde Türkmen el halylarynyň dükanynyň açylyş dabarasy boldy.
Bu çärä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary K.Mämmedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmen el halylary dükany aýratyn gyzyklanma döredýän ýerleriň biri bolup, dabara Birleşen Arap Emirliklerindäki kompaniýalaryň wekilleri hem-de köpsanly myhmanlar geldiler we bu ýerde olar üçin elde dokalan ajaýyp türkmen haly önümleri bilen tanyşmaga mümkinçilik döredildi.
Şeýle hem çäräniň dowamynda çykyş eden türkmen sazandalarynyň milli sazlaryny ussatlyk bilen çalmaklary hem-de türkmen dizaýnerleriniň işläp taýýarlan lybaslarynyň görkezilişi dabaranyň şowhunly pursatlarynyň biri boldy.
Bu çäre Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda we medeni gatnaşyklaryň barha işjeň häsiýete eýedigini ýene bir ýola görkezdi.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!